รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล เสม็จ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120801 เสม็จ ระดับดี
32120802 หนองม้า ระดับดี
32120803 สังแก ระดับดี
32120804 สองห้อง ระดับดี
32120805 โนนชัย ระดับดี
32120806 ตาก่ำ ระดับดี
32120807 หนองพรม ระดับดี
32120808 ศรีสวัสดิ์ ระดับดี