รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล หนองไผ่ล้อม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120201 nongpailom ระดับดีเยี่ยม
32120202 หนองแล้ง ระดับดีเยี่ยม
32120203 หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
32120204 โพธา ระดับดีเยี่ยม
32120205 หนองคู ระดับดีเยี่ยม
32120206 ไทร ระดับดีเยี่ยม
32120207 กระโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
32120208 หนองแคน ระดับดีเยี่ยม
32120209 จังเอิด ระดับดีเยี่ยม
32120210 จังเกา ระดับดีเยี่ยม
32120211 โนนลี ระดับดี
32120212 โสนน้อย ระดับดีเยี่ยม
32120213 หนองคูพัฒนา ระดับดีเยี่ยม