รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ ปราสาท ตำบล ไพล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32050301 ไพล ระดับดีเยี่ยม
32050302 ภูมิใหม่ ระดับดีเยี่ยม
32050303 โคกโดง ระดับดีเยี่ยม
32050304 หินโคน ระดับดีเยี่ยม
32050305 สองสะโกม ระดับดีเยี่ยม
32050306 โคกลาว ระดับดีเยี่ยม
32050307 ตระแบก ระดับดีเยี่ยม
32050308 โสนก ระดับดีเยี่ยม
32050309 เมืองเพชร ระดับดีเยี่ยม
32050310 โคกเพชร ระดับดีเยี่ยม
32050311 ปวงตึก ระดับดีเยี่ยม
32050312 ตาโกยพัฒนา ระดับดีเยี่ยม