รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ จอมพระ ตำบล กระหาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32040301 กันโจรง ระดับดีเยี่ยม
32040302 กระหาด ระดับดีเยี่ยม
32040303 อันโนง ระดับดีเยี่ยม
32040304 อันซอง ระดับดีเยี่ยม
32040305 เวียย ระดับดีเยี่ยม
32040306 กระทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
32040307 หนองยาว ระดับดีเยี่ยม
32040308 โคกจ๊ะ ระดับดีเยี่ยม
32040309 รันเดงเบง ระดับดีเยี่ยม