รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ พลับพลาชัย ตำบล โคกขมิ้น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31150201 แสลงคง ระดับดีเยี่ยม
31150202 ตาแก ระดับดีเยี่ยม
31150203 โคกขมิ้น ระดับมาก
31150204 เขว้า ระดับดีเยี่ยม
31150205 ตาพระ ระดับดีเยี่ยม
31150206 ศรีสมบูรณ์ ระดับมาก
31150207 ลำเดง ระดับมาก
31150208 หนองขอน ระดับมาก
31150209 พลับ ระดับดีเยี่ยม
31150210 โคกบัว ระดับมาก
31150211 โคกขมิ้น ระดับมาก
31150212 โคกเพชร ระดับดีเยี่ยม
31150213 ทะเมนชัย ระดับดีเยี่ยม
31150214 พงษ์ศิริ ระดับมาก
31150215 หนองอุดม ระดับมาก