รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ พลับพลาชัย ตำบล จันดุม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31150101 ปลัด ระดับดีเยี่ยม
31150102 จันดุม ระดับดีเยี่ยม
31150103 ตะแบก ระดับมาก
31150104 แพงพวย ระดับดีเยี่ยม
31150105 โคกชุม ระดับดีเยี่ยม
31150106 โคกปราสาท ระดับดีเยี่ยม
31150107 มะขามเจรอะ ระดับดีเยี่ยม
31150108 ม่วงหวาน ระดับดีเยี่ยม
31150109 ห้วยอุดม ระดับดีเยี่ยม
31150110 น้อย ระดับดีเยี่ยม
31150111 ละลมไผ่ ระดับดีเยี่ยม
31150112 โคกมะขาม ระดับดีเยี่ยม
31150113 จบก ระดับดีเยี่ยม
31150114 หนองคราม ระดับดีเยี่ยม
31150115 โคกเจริญ ระดับมาก
31150116 ตาเซ็น ระดับดีเยี่ยม
31150117 จบก ระดับดีเยี่ยม
31150118 ปลัดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม