รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ นาโพธิ์ ตำบล บ้านดู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31130301 ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
31130302 ดู่ ระดับดี
31130303 นาเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
31130304 หัวช้าง ระดับมาก
31130305 นาแค ระดับดีเยี่ยม
31130306 นาแพง ระดับดี
31130307 โนนม่วง ระดับดีเยี่ยม
31130308 โนนตาล ระดับดีเยี่ยม
31130309 หญ้าคา ระดับดีเยี่ยม
31130310 นาแพง ระดับดีเยี่ยม
31130311 โนนม่วง ระดับดีเยี่ยม
31130312 นาแพง ระดับดี