รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ สตึก ตำบล สตึก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31110101 สตึก ระดับดี
31110102 ชาวประมง ระดับดี
31110103 ขาม ระดับดี
31110104 สระกระจาย ระดับดีเยี่ยม
31110105 หนองบัวเจ้าป่า ระดับดี
31110106 คูขาด ระดับดี
31110107 ยางน้ำใส ระดับดี
31110108 หนองเกาะ ระดับดี
31110109 หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
31110110 สตึกบูรพา ระดับดี
31110111 หนองบัวเงิน ระดับดี
31110112 หนองเกาะแก้ว (บ้าน) ระดับดี
31110113 วังกรูด ระดับดี
31110114 หนองเกาะพัฒนา ระดับดี
31110115 คูขาดพัฒนา ระดับดี