รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ ลำปลายมาศ ตำบล โคกล่าม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31101201 ลุงม่วง ระดับดีเยี่ยม
31101202 โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
31101203 ปิดทอง ระดับดีเยี่ยม
31101204 สระคูร ระดับดีเยี่ยม
31101205 หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
31101206 หนองตาเรือง ระดับดีเยี่ยม
31101207 โคกล่าม ระดับดีเยี่ยม
31101208 หนองโดนน้อย ระดับดีเยี่ยม
31101209 โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
31101210 หนองเติ่นวัว ระดับดีเยี่ยม
31101211 ใหม่สามัคคี ระดับดีเยี่ยม
31101212 ผักกาดหญ้า ระดับดีเยี่ยม