รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ ลำปลายมาศ ตำบล บ้านยาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31101001 ยาง ระดับดีเยี่ยม
31101002 ยางใหม่ ระดับดีเยี่ยม
31101003 ซำแฮด ระดับดีเยี่ยม
31101004 หนองบอน ระดับดีเยี่ยม
31101005 หนองกระทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
31101006 สระสี่เหลี่ยม ระดับดี
31101007 ยางพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
31101008 กลาง ระดับดีเยี่ยม
31101009 หนองตาด ระดับดีเยี่ยม
31101010 หนองขี้ตุ่น ระดับดีเยี่ยม
31101011 หนองม่วง ระดับดีเยี่ยม
31101012 ตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
31101013 โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม