รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ บ้านกรวด ตำบล เขาดินเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31080901 หลัก ระดับมาก
31080902 ฉันเพล ระดับมาก
31080903 เขาดินเหนือ ระดับดีเยี่ยม
31080904 ศรีสุขน้อย ระดับมาก
31080905 ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
31080906 ตรุง ระดับมาก
31080907 หว้า ระดับดีเยี่ยม
31080908 โคกสว่าง ระดับมาก
31080909 ประดู่ ระดับมาก
31080910 เขาดินเหนือพัฒนา ระดับดีเยี่ยม