รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ ประโคนชัย ตำบล เขาคอก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31071501 เขาคอก ระดับดีเยี่ยม
31071502 สี่เหลี่ยม ระดับดีเยี่ยม
31071503 หนองเอียน ระดับดีเยี่ยม
31071504 โคกกลอย ระดับดีเยี่ยม
31071505 โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
31071506 โคกกะนัง ระดับดีเยี่ยม
31071507 หนองตะโก ระดับดีเยี่ยม
31071508 ละหอกกระสัง ระดับดีเยี่ยม
31071509 โนนศิลา ระดับดีเยี่ยม
31071510 ไพรวัลย์น้อย ระดับดีเยี่ยม
31071511 โคกเศรษฐี ระดับดีเยี่ยม
31071512 หนองมะกอก ระดับดีเยี่ยม
31071513 โนนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
31071514 ใหม่ถาวร ระดับดีเยี่ยม
31071515 เขาคอก ระดับดีเยี่ยม