รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ นางรอง ตำบล หนองกง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
31040801 หนองกง ระดับดีเยี่ยม
31040802 โคกพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
31040803 หนองตาไก้ ระดับดีเยี่ยม
31040804 หนองตาไก้น้อย ระดับดีเยี่ยม
31040805 ตาตึด ระดับดีเยี่ยม
31040806 โคกพลวง ระดับดีเยี่ยม
31040807 โคกสีพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
31040808 บุตาเวสน์ ระดับดีเยี่ยม
31040809 โคกก้านเหลือง ระดับดีเยี่ยม
31040810 หนองพลวง ระดับดีเยี่ยม
31040811 หนองบัว ระดับดีเยี่ยม