รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ โนนแดง ตำบล วังหิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30240401 บ้านโนนเพ็ด ระดับดี
30240402 บ้านหนองบัว ระดับดีเยี่ยม
30240403 บ้านแก ระดับดีเยี่ยม
30240404 บ้านหนองขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
30240405 บ้านหนองงูเหลือม ระดับดีเยี่ยม
30240406 บ้านดอนยาวน้อย ระดับดีเยี่ยม
30240408 บ้านเตย ระดับดีเยี่ยม
30240409 บ้านหินตั้ง ระดับดีเยี่ยม
30240410 บ้านสำโรงใต้ ระดับดีเยี่ยม
30240411 บ้านสำโรงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
30240412 บ้านบุหวาย ระดับดีเยี่ยม
30240407 บ้านทุ่งรี ระดับดีเยี่ยม
30240413 บ้านหนองตะเข้ ระดับดีเยี่ยม