รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ขามทะเลสอ ตำบล พันดุง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30190301 บ้านพันดุง ระดับดี
30190302 บ้านโคกแขวนใหม่ ระดับดี
30190303 บ้านโตนด ระดับดี
30190304 บ้านโคกแขวนเก่า ระดับดี
30190305 บ้านหนองสะแก ระดับดี
30190306 บ้านหนองหัวแหวน ระดับดี
30190307 บ้านพันดุงพัฒนา ระดับดี
30190308 บ้านโคกแขวนพัฒนา ระดับดี
30190309 บ้านพูนผล ระดับดี
30190310 บ้านศิลาทอง ระดับดี
30190311 บ้านหนองสะแกพัฒนา ระดับดี