รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ชุมพวง ตำบล โนนตูม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30171608 ทุ่งสว่าง ระดับดีเยี่ยม
30171601 สาหร่าย ระดับดีเยี่ยม
30171602 หนองเจ้าเรือน ระดับดีเยี่ยม
30171603 โนนตูม ระดับดีเยี่ยม
30171604 หนองไร่ ระดับดีเยี่ยม
30171605 หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
30171606 หนองนาดี ระดับดีเยี่ยม
30171607 สองพี่น้อง ระดับดีเยี่ยม
30171609 หนองรกฟ้า ระดับดีเยี่ยม
30171610 หนองปรือพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
30171611 หนองลุมปุ๊ก ระดับดีเยี่ยม
30171612 วังทองพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
30171613 ตูมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม