รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ พิมาย ตำบล ในเมือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30150142 ชุมชนส่วยใน ระดับมาก
30150101 บ้านในเมือง ยังไม่ประเมิน
30150103 บ้านส่วย ระดับดีเยี่ยม
30150104 บ้านขาม ระดับดีเยี่ยม
30150105 บ้านกอก ระดับดี
30150106 บ้านนางเหริญ ระดับดีเยี่ยม
30150107 บ้านม่วง ยังไม่ประเมิน
30150108 บ้านวังหิน ระดับดี
30150109 บ้านดอนแซะ ระดับดี
30150110 บ้านวังกลาง ระดับดี
30150111 บ้านขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
30150112 บ้านทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
30150113 บ้านดง ยังไม่ประเมิน
30150114 บ้านประตูชัย ระดับดีเยี่ยม
30150115 บ้านน้อย ระดับดีเยี่ยม
30150116 บ้านใหม่ไทรงาม ระดับดีเยี่ยม
30150117 บ้านพรหมทัต ระดับดีเยี่ยม
30150118 บ้านวังหิน ระดับดีเยี่ยม
30150119 บ้านท่าสงกรานต์ ระดับดีเยี่ยม
30150120 บ้านสำโรงชัย ระดับดีเยี่ยม
30150121 บ้านไทรงามพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
30150131 ชุมชนสระโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
30150132 ชุมชนไทรแก้ว ระดับดีเยี่ยม
30150133 ชุมชนตะวันตกวัดเดิม ระดับดีเยี่ยม
30150134 ชุมชนสระพลุ่ง ระดับดีเยี่ยม
30150135 ชุมชนวังบูรพา ระดับดีเยี่ยม
30150136 ชุมชนปราสาทหิน ระดับดีเยี่ยม
30150138 ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมาย ระดับดีเยี่ยม
30150139 ชุมชนสามสระ ระดับดีเยี่ยม
30150140 ชุมชนพรหมทัต ระดับดีเยี่ยม
30150141 ชุมชนใหม่สามัคคี ระดับดีเยี่ยม
30150143 ชุมชนส่วยนอก ระดับดีเยี่ยม
30150144 ชุมชนบ้านประตูชัย ระดับดีเยี่ยม
30150145 ชุมชนทุ่งเลนทอง ระดับดี