รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ปักธงชัย ตำบล ภูหลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30141604 บ้านปอแดง ระดับดี
30141601 บ้านโนนแดง ระดับดีเยี่ยม
30141606 บ้านหลุมเงิน ระดับดี
30141605 บ้านหลุมเงิน ระดับดี
30141608 บ้านหนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
30141602 บ้านหนองนกเขียน ระดับดี
30141603 บ้านหนองกระทุ่ม ระดับดี
30141607 บ้านหนองกก ระดับดี
30141609 บ้านห้วยแก้ว ระดับดี
30141610 หนองนกเขียน ระดับดี