รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ปักธงชัย ตำบล ดอน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30140702 บ้านใหม่โพธิ์งาม ระดับดี
30140712 บ้านตะกุด ระดับดี
30140703 บ้านจังหรีด ระดับดี
30140704 บ้านพร้าว ระดับดีเยี่ยม
30140705 บ้านหนองกรด ระดับดี
30140706 บ้านส่องเหนือ ระดับดีเยี่ยม
30140707 บ้านส่องใต้ ระดับมาก
30140708 บ้านหนองกระสอบ ระดับมาก
30140701 บ้านดอน ระดับดี
30140709 บ้านไม้เสี่ยว ระดับดีเยี่ยม
30140711 บ้านโกรกหว้า ระดับดีเยี่ยม
30140710 บ้านหนองผักไร ระดับดี