รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ปักธงชัย ตำบล เมืองปัก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30140104 บ้านนาแค ระดับดีเยี่ยม
30140103 บ้านวังหมี ระดับดีเยี่ยม
30140115 บ้านหนองโสน ระดับดีเยี่ยม
30140108 บ้านวังดู่ ระดับดีเยี่ยม
30140112 บ้านบ่อปลา ระดับดีเยี่ยม
30140102 บ้านธงชัย ระดับดีเยี่ยม
30140110 บ้านโนนตูม ระดับดีเยี่ยม
30140117 บ้านดำรงสุข ระดับดีเยี่ยม
30140101 บ้านเมืองปัก ระดับดีเยี่ยม
30140113 บ้านไชยโย ระดับดีเยี่ยม
30140109 บ้านขอนขว้าง ระดับดีเยี่ยม
30140107 บ้านหนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
30140106 บ้านดู่ ระดับดีเยี่ยม
30140116 บ้านดู่ใน ระดับดีเยี่ยม
30140105 บ้านโรงนา ระดับดีเยี่ยม
30140111 บ้านตลาดเก่า ระดับดีเยี่ยม
30140114 บ้านชัยมงคล ระดับดีเยี่ยม
30140118 บ้านใหม่โรงนา ระดับดีเยี่ยม