รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ประทาย ตำบล หนองพลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30130701 บ้านหนองกุง ระดับดีเยี่ยม
30130702 บ้านดอนกอก ระดับดีเยี่ยม
30130703 บ้านวันชาติ ระดับดีเยี่ยม
30130704 บ้านหัวหนอง ระดับดีเยี่ยม
30130705 บ้านหนองพลวง ระดับดีเยี่ยม
30130706 บ้านเกตุสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
30130707 บ้านหลักหิน ระดับดีเยี่ยม
30130708 บ้านหนองคึม ระดับดีเยี่ยม
30130709 บ้านโนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
30130710 บ้านหนองขาม ระดับดีเยี่ยม
30130711 บ้านศรีบุญเรือง ระดับดีเยี่ยม
30130712 หนองสระไผ่ ระดับดีเยี่ยม