รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ โนนสูง ตำบล โนนสูง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30100141 ศาลตาปู่ ระดับดี
30100140 กระพี้ ระดับดี
30100139 บัว3 ระดับดี
30100138 บัว2 ระดับดี
30100137 บัว1 ระดับดี
30100136 โนนนา-โนนสมบูรณ์ ระดับดี
30100135 สวนผัก ระดับดี
30100134 เพิ่ม ระดับดี
30100133 โนนระเวียง-โนนตาอู่ ระดับดี
30100132 โนนสูง ระดับดี
30100131 โนนหมัน ระดับมาก
30100144 ดอนแต้ว ระดับดี
30100142 ตลาดใหม่ ระดับดี
30100143 แสนสุข ระดับดี