รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ โชคชัย ตำบล ท่าอ่าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30070301 บ้านไร่ ระดับดี
30070302 บ้านกุดโบสถ์ ระดับดี
30070303 บ้านท่าอ่าง ระดับดี
30070304 บ้านท่าอ่าง ระดับดี
30070305 บ้านดอนพราหมณ์ ระดับดี
30070306 บ้านท่าอ่าง ระดับดี
30070307 บ้านหนองเสาเดียว ระดับดี
30070308 บ้านหนองโสน ระดับดี
30070309 บ้านหนองไผ่พัฒนา ระดับดี
30070310 บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ระดับดี