รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หนองกระทุ่ม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30012401 บ้านหนองหญ้างาม ระดับดีเยี่ยม
30012402 บ้านหนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
30012403 บ้านพระ ระดับดีเยี่ยม
30012404 บ้านฝ้าย ระดับดีเยี่ยม
30012405 บ้านช่องลม ระดับดีเยี่ยม
30012406 บ้านคอกวัว ระดับดีเยี่ยม
30012407 บ้านหนองกระทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
30012408 บ้านส้มป่อย ระดับดีเยี่ยม
30012409 บ้านนาตม ระดับดีเยี่ยม