รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล พุดซา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
30011401 บ้านมะเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
30011402 บ้านพุดซา ระดับดีเยี่ยม
30011403 บ้านพุดซาริมบึง ระดับมาก
30011404 บ้านดอนกระทิง ระดับดี
30011405 บ้านบุกระถิน ระดับดีเยี่ยม
30011406 บ้านกล้วย ระดับดีเยี่ยม
30011407 บ้านตะโก ระดับมาก
30011408 บ้านละลมโพธิ์ ระดับมาก
30011409 บ้านสระโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
30011410 บ้านศีรษะช้าง ระดับดี
30011411 บ้านเขว้า ระดับดี
30011412 บ้านหนองยารักษ์ ระดับพัฒนา
30011413 บ้านลำโพง ระดับดี
30011414 บ้านน้อย ระดับดีเยี่ยม
30011415 บ้านละลมเหนือ ระดับดีเยี่ยม
30011416 บ้านดอนพัฒนา ระดับพื้นฐาน
30011417 บ้านหนองยารักษ์เหนือ ระดับดี
30011418 บ้านลำโพงใต้ ระดับพัฒนา