รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระแก้ว อำเภอ อรัญประเทศ ตำบล เมืองไผ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
27060201 เมืองไผ่ ระดับดี
27060202 เนินสะอาด ระดับพื้นฐาน
27060203 ดงยาง ระดับมาก
27060204 สุขเกษม ระดับมาก
27060205 วิจิตรคาม ระดับดี
27060206 เปรมกมล ระดับดี
27060207 สมประสงค์ ระดับดี
27060208 บ้านใหม่สุขประเสริฐ ระดับดี