รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระแก้ว อำเภอ คลองหาด ตำบล คลองไก่เถื่อน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
27020501 อพป/กชน.คลองไก่เถื่อน ระดับดี
27020502 อพป.เขาจันทร์แดง ระดับดี
27020503 เขาตาง๊อก ระดับดี
27020504 คลองเจริญ ระดับดี
27020505 คลองไก่เถื่อน ระดับดี
27020506 กลุ่มตาขวัญ ระดับดี
27020507 ศาลาเขียว ระดับดี
27020508 คลองซับ ระดับดี
27020509 คลองใหญ่พัฒนา ระดับดี
27020510 ทับทิมสยามศูนย์ห้า ระดับดี
27020511 เขาตาง๊อก2 ระดับดี