รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์ ตำบล ศีรษะกระบือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
26040301 บึงหลุมบัว ระดับพัฒนา
26040302 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ระดับพัฒนา
26040303 คลอง 23 ระดับพัฒนา
26040304 ปากบึง ระดับพัฒนา
26040305 วัดอารีราษฎร์ ระดับพัฒนา
26040306 บึงกล่ำ ระดับพัฒนา
26040307 คลองหนองขุมฝั่งใต้ ระดับพัฒนา
26040308 คลอง 24 ฝั่งใต้ ระดับพัฒนา
26040309 คลอง 24 ฝั่งเหนือ ระดับพัฒนา
26040310 ปากบึงศาล ระดับพัฒนา
26040311 หน้าวัดสว่างอารมณ์ ระดับพัฒนา
26040312 คลอง 23 ฝั่งเหนือ ระดับพัฒนา
26040313 บ้านเกาะลอย ระดับพัฒนา