รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตราด อำเภอ เกาะกูด ตำบล เกาะหมาก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
23060101 อ่าวนิด ระดับดี
23060102 แหลมสน ระดับดี