รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตราด อำเภอ แหลมงอบ ตำบล น้ำเชี่ยว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
23050201 ท้ายเขา ระดับดี
23050202 หนองใหญ่ ระดับดี
23050203 น้ำเชี่ยว ระดับดี
23050204 ท่าประดู่ ระดับดี