รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตราด อำเภอ เขาสมิง ตำบล วังตะเคียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
23030301 โป่ง ระดับดี
23030302 ฆ้อ ระดับดี
23030303 ศรีบัวทอง ระดับดี
23030304 แก่งหิน ระดับดี
23030305 ตากแว้ง ระดับดี
23030306 ทุ่งพีด ระดับพัฒนา
23030307 ยายแห ระดับดี