รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด จันทบุรี อำเภอ ขลุง ตำบล บ่อเวฬุ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
22021201 บ่อเวฬุ ระดับดี
22021202 บ่อเวฬุ ระดับดี
22021203 สะพานหิน ระดับดี
22021204 โชคดี ระดับมาก
22021205 เขาน้อย ระดับดี
22021206 แสงแดง ระดับดี
22021207 เขาทอง ระดับดี