รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ นิคมพัฒนา ตำบล มะขามคู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21080401 หนองหว้า ยังไม่ประเมิน
21080402 ชากนอก ยังไม่ประเมิน
21080403 มะขามคู่ ยังไม่ประเมิน
21080404 ขนำไร่ ยังไม่ประเมิน
21080405 ชากเจ้าเดียว ยังไม่ประเมิน
21080406 ชากอ้อย ยังไม่ประเมิน
21080407 เขาจอมแห ยังไม่ประเมิน