รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ นิคมพัฒนา ตำบล พนานิคม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21080301 เขามะพูดซอย 12 ยังไม่ประเมิน
21080302 หนองระกำ ระดับพัฒนา
21080303 คลองตาทัย ระดับดี
21080304 เขามะพูด ยังไม่ประเมิน
21080305 คลองพลู ระดับดี
21080306 หนองระกำ ระดับดี
21080307 วังปลา ยังไม่ประเมิน
21080308 ซอย 13 ยังไม่ประเมิน