รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ นิคมพัฒนา ตำบล มาบข่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21080201 กระเฉทล่าง ยังไม่ประเมิน
21080202 หนองผักหนาม ยังไม่ประเมิน
21080203 กระเฉทปน ยังไม่ประเมิน
21080204 ทุ่งต้นเลียบ ยังไม่ประเมิน
21080205 มาบข่า ยังไม่ประเมิน
21080206 ทุ่งสำนัก ยังไม่ประเมิน
21080207 สำนักอ้ายงอน ยังไม่ประเมิน
21080208 ทาบใหญ่ ยังไม่ประเมิน
21080244 มาบข่า-สำนักอ้ายงอน ยังไม่ประเมิน
21080256 มาบข่า-มาบใน ยังไม่ประเมิน