รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ นิคมพัฒนา ตำบล นิคมพัฒนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21080101 บ้านนิคม ระดับดีเยี่ยม
21080102 บ้านกิโลสิบสอง ระดับดีเยี่ยม
21080103 ใหม่สามัคคี ระดับดีเยี่ยม
21080104 หนองบอน ระดับดีเยี่ยม
21080105 ชากผักกูด ระดับดีเยี่ยม
21080106 คลองตาทัย ระดับดีเยี่ยม
21080107 บ้านมาบขมิ้น ระดับดีเยี่ยม