รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เขาชะเมา ตำบล เขาน้อย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21070401 ทรัพย์แสน ระดับดีเยี่ยม
21070402 มะเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
21070403 เขาน้อย ระดับดีเยี่ยม
21070404 คลองยาง ระดับดีเยี่ยม
21070405 ตะขบ ระดับดีเยี่ยม