รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เขาชะเมา ตำบล ชำฆ้อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21070301 ศรีประชา ระดับดี
21070302 คลองโพล้ ระดับดี
21070303 ชำฆ้อ ระดับดี
21070304 เขาช่องลม ระดับดี
21070305 สวนขนุน ระดับดี
21070306 โป่งสะท้อน ระดับดี
21070307 สี่แยกสมบูรณ์ ระดับดี
21070308 หนองปลาไหล ระดับดี
21070309 เขาบ่อแป้ง ระดับดี