รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เขาชะเมา ตำบล ห้วยทับมอญ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21070201 คลองหิน ระดับมาก
21070202 ห้วยทับมอญ ระดับมาก
21070203 เขาพัง ระดับดี
21070204 สีระมัน ระดับดี
21070205 ปากแพรก ระดับมาก
21070206 ยางเอน ระดับดี
21070207 เขาจันทร์ ระดับดี
21070208 ห้อยหัว ระดับดี