รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ เขาชะเมา ตำบล น้ำเป็น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21070101 สามแยกน้ำเป็น ระดับมาก
21070102 น้ำใส ระดับมาก
21070103 มาบช้างนอน ระดับมาก
21070104 เหมืองแร่ ระดับดีเยี่ยม
21070105 สำนักกะเบา ระดับมาก
21070106 น้ำเป็น ระดับดีเยี่ยม
21070107 คลองพระเจ้า ระดับมาก