รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล หนองไร่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21060601 คลองน้ำแดง ยังไม่ประเมิน
21060602 บึงตาต้า ยังไม่ประเมิน
21060603 หนองไร่ ยังไม่ประเมิน
21060604 คลองป่าหวาย ยังไม่ประเมิน
21060605 คลองน้ำดำ ยังไม่ประเมิน
21060606 เขาคลองซอง ยังไม่ประเมิน