รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21060501 มาบเตย ยังไม่ประเมิน
21060502 เนินสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
21060503 มาบยางพร ยังไม่ประเมิน
21060504 ห้วยปราบ ยังไม่ประเมิน
21060505 วังตาลหม่อน ยังไม่ประเมิน
21060506 มาบยางพรใหม่ ยังไม่ประเมิน
21060507 ชากอ้อย ยังไม่ประเมิน