รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล แม่น้ำคู้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21060401 แม่น้ำคู้ ยังไม่ประเมิน
21060402 หนองมะปริง ยังไม่ประเมิน
21060403 ดอกกราย ยังไม่ประเมิน
21060404 ชากมันเทศ ยังไม่ประเมิน
21060405 แม่น้ำคู้ใหม่ ยังไม่ประเมิน
21060406 พัฒนาผัง 2 ยังไม่ประเมิน
21060407 วังประดู่ ยังไม่ประเมิน