รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ละหาร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21060301 ปากแพรก ยังไม่ประเมิน
21060302 หนองอ้ายรื่น ยังไม่ประเมิน
21060303 พลงลำดวน ยังไม่ประเมิน
21060304 หมอมุ่ย ยังไม่ประเมิน