รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ปลวกแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21060101 ปลวกแดง ยังไม่ประเมิน
21060102 มาบลูกจันทร์ ยังไม่ประเมิน
21060103 ระเวิง ยังไม่ประเมิน
21060104 วังตาผิน ยังไม่ประเมิน
21060105 วังแขยง ยังไม่ประเมิน
21060106 ทับตอง ยังไม่ประเมิน
21060131 ตลาดบน ยังไม่ประเมิน
21060132 ตลาดล่าง ยังไม่ประเมิน