รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล ชากบก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050701 ชากกอไผ่ ยังไม่ประเมิน
21050702 ชากทองหลาง ยังไม่ประเมิน
21050703 ห้วงหิน ยังไม่ประเมิน
21050704 บึงต้นชัน ยังไม่ประเมิน
21050705 เขาลอย ยังไม่ประเมิน
21050706 หนองหว้า ยังไม่ประเมิน
21050707 มาบตารอด ยังไม่ประเมิน
21050708 ในแถว ยังไม่ประเมิน
21050709 ชากน้ำลึก ยังไม่ประเมิน
21050710 เจ็ดลูกเนิน ยังไม่ประเมิน