รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองบัว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050601 หนองบัว ยังไม่ประเมิน
21050602 หนองปลาไหล ยังไม่ประเมิน
21050603 หนองกรับ ยังไม่ประเมิน
21050604 ท่าเสา ยังไม่ประเมิน
21050605 มาบป่าหวาย ยังไม่ประเมิน
21050606 หัวชวด ยังไม่ประเมิน
21050607 หนองฆ้อ ยังไม่ประเมิน
21050608 คลองขนุน ยังไม่ประเมิน
21050609 ศาลาน้ำลึก ยังไม่ประเมิน
21050610 หินโค่ง ยังไม่ประเมิน
21050611 สามเนิน ยังไม่ประเมิน