รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล บางบุตร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050501 ชากมะหาด ยังไม่ประเมิน
21050502 บางบุตร ยังไม่ประเมิน
21050503 หนองคล้า ยังไม่ประเมิน
21050504 หนองพะวา ยังไม่ประเมิน
21050505 ชากเส็ก ยังไม่ประเมิน
21050506 เนินสว่าง ยังไม่ประเมิน
21050507 เขาหวาย ยังไม่ประเมิน
21050508 โขดกลาง ยังไม่ประเมิน
21050509 สองสลึง ยังไม่ประเมิน
21050510 ช่องลม ยังไม่ประเมิน
21050511 ห้วยยาง ยังไม่ประเมิน
21050512 บ้านคลองกระท้อน ยังไม่ประเมิน