รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล ตาขัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050401 เก่า ยังไม่ประเมิน
21050402 น้ำโลง ยังไม่ประเมิน
21050403 หนองคอกหมู ยังไม่ประเมิน
21050404 หนองตะแบก ยังไม่ประเมิน
21050405 ตาขัน ยังไม่ประเมิน
21050406 หนองพังงาย ยังไม่ประเมิน
21050407 หนองหว้า ยังไม่ประเมิน
21050408 หนองปรือ ยังไม่ประเมิน
21050409 ยางขาคีม ยังไม่ประเมิน