รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองตะพาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
21050301 ไผ่ ยังไม่ประเมิน
21050302 เกาะ ยังไม่ประเมิน
21050303 หนองตะพาน ยังไม่ประเมิน
21050304 ปากป่า ยังไม่ประเมิน
21050305 แหลมเหียง ยังไม่ประเมิน
21050306 คลองช้างตาย ยังไม่ประเมิน